மொழியினை மாற்றுவதற்கு

இவ் இலக்கங்களை அழைத்து குரல் வழி அறிவுறுத்தல்களை செவிமடுக்க

  • சிங்களத்துக்கு346
  • தமிழுக்கு 347
  • ஆங்கிலத்துக்கு 348