ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்

Useful Commands

ActionKeywordsSMS Port
ஆரம்ப நிலைBCE455
இடை நிலைBCE INT455
மேம்பட்ட நிலைBCE ADV455
நாளந்த கட்டணம்BCE1455
To register / change level to AdvanceBCE ADV455
Change language to SinhalaBCE SIN455
Change language to TamilBCE TAM455
Answer questionsBCE A or BCE B or BCE C455
Get helpBCE HELP455
Get help in EnglishBCE E455
Get help in SinhalaBCE S455
Get help in TamilBCE T455
Deactivate ServiceBCE DA455

கட்டணம்

  • பதிவு இலவசம்.
  • 14 நாட்களுக்கு இலவச சேவையை அனுபவிக்கவும். அதன் பின்னர் மாதாந்தம் 30 ரூபா + வரி.
  • நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.