பாக்கெட் இன்டர்நெட்

உங்கள் கையில் இருக்கும் பணத்தினை கொண்டு ஹட்ச் தரும் பொதிகளின் உதவியுடன் இணையத்தினை பாருங்கள்.

24MB

Rs. 3

செல்லுபடியாகும் காலம் நள்ளிரவு வரை
POPULAR
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 3
SMSi3 to 101
USSD*131*3*1#

TRC/H/Promo/13/20

95MB

Rs. 14

செல்லுபடியாகும் காலம் 2 நாட்கள்
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 14
SMSi14 to 101
USSD*131*3*2#

TRC/H/Promo/13/20

160MB

Rs. 29

செல்லுபடியாகும் காலம் 3 நாட்கள்
100 H~H SMS
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 29
SMSi29 to 101
USSD*131*3*3#

TRC/H/Promo/16/02

720MB

Rs. 89

செல்லுபடியாகும் காலம் 14 நாட்கள்
~
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 89
SMSi89 to 101
USSD*131*3*5#

TRC/H/Promo/16/02

*பொருந்தக்கூடிய அரசாங்க வரிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன

Max Download Speeed3.6 Mbps
Min Upload Speed512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)