டே டைம் ப்ளாஸ்ட்

பகல் நேரத்தில் அதிகளவான இணையப்பாவனையை கொண்டிருங்கள்.

2.4GB

Rs. 197

செல்லுபடியாகும் காலம் 30 நாட்கள்
1.85GB Day
(12am – 6pm)
+
550MB
POPULAR
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 197
SMSi197 to 101
USSD*131*5*2#

TRC/H/Promo/15/03

60MB

Rs. 7

செல்லுபடியாகும் காலம் 2 நாட்கள்
49MB Day
(12am – 6pm)
+
11MB
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 7
SMSi7 to 101
USSD*131*5*4#

TRC/H/Promo/15/06

160MB

Rs. 17

செல்லுபடியாகும் காலம் 4 நாட்கள்
125MB Day
(12am – 6pm)
+
35MB
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 17
SMSi17 to 101
USSD*131*5*3#

TRC/H/Promo/15/06

900MB

Rs. 97

செல்லுபடியாகும் காலம் 15 நாட்கள்
790MB Day
(12am – 6pm)
+
110MB
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 97
SMSi97 to 101
USSD*131*5*1#

TRC/H/Promo/14/14

50.2GB

Rs. 1970

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
48GB Day
(12am – 6pm)
+
2.2GB
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 1970
SMSi1970 to 101
USSD*131*5*6#

*பொருந்தக்கூடிய அரசாங்க வரிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன

Max Download Speed3.6 Mbps
Min Upload Speed512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)