டே & நைட் இன்டர்நெட்

பகல் நேரமாயினும் அலது இரவு நேரமாயினும். உங்களுக்கு விரும்பிய நேரத்தில் இணையத்தினை பாவிக்க முடியும்.

510MB

Rs. 48

செல்லுபடியாகும் காலம் 7 நாட்கள்
360MB
+
150MB Night
(12am – 9am)
பிரபலமான
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 48
SMSi48 to 101
USSD*131*6*3#

240MB

Rs. 18

செல்லுபடியாகும் காலம் 10 நாட்கள்
140MB
+
100MB Night
(12am – 9am)
புதிய
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 18
SMSi18 to 101
USSD*131*6*2#

TRC/H/Promo/16/02

1.3GB

Rs. 99

செல்லுபடியாகும் காலம் 14 நாட்கள்
770MB
+
550MB Night
(12am – 9am)
பிரபலமான
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 99
SMSi99 to 101
USSD*131*6*4#

TRC/H/Promo/16/02

2.7GB

Rs. 198

செல்லுபடியாகும் காலம் 30 நாட்கள்
1.7GB
+
1.0GB Night
(12am – 9am)
பிரபலமான
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 198
SMSi198 to 101
USSD*131*6*7#

85MB

Rs. 6

செல்லுபடியாகும் காலம் 2 நாட்கள்
40MB
+
45MB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 6
SMSi6 to 101
USSD*131*6*1#

TRC/H/Promo/14/06

300MB

Rs. 39

செல்லுபடியாகும் காலம் 7 நாட்கள்
245MB
+
55MB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 39
SMSi39 to 101
USSD*131*6*6#

5.5GB

Rs. 290

செல்லுபடியாகும் காலம் 30 நாட்கள்
3GB
+
2.5GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 290
SMSi290 to 101
USSD*131*6*8#

TRC/H/Promo/14/09

11GB

Rs. 490

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
6GB
+
5GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 490
SMSi490 to 101
USSD*131*6*9#

TRC/H/Promo/14/09

14.7GB

Rs. 649

செல்லுபடியாகும் காலம் 45 நாட்கள்
7.7GB
+
7GB Night
(12am – 9am)
எவ்வாறு செயற்படுத்துவது
ReloadRs. 649
SMSi649 to 101
USSD*131*6*10#

TRC/H/Promo/15/03

*பொருந்தக்கூடிய அரசாங்க வரிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன

அதிகூடிய தரவிறக்க வேகம்3.6 Mbps
அதி குறைந்த தரவேற்ற விதம் 512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)