ஹட்ச் படி

வாடிக்கையாளருக்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருட்கள் சேவைகளை விரல் நுனியில் வைத்திருக்க உதவும் ஒரு முழுமையான கையடக்க தொலைபேசி பிரயோகம், Hutch Buddy. ஒரு கையடக்க தொலைபேசி பிரயோகம் என்பதை விட இது கணக்கின் மீதி,கொடுக்கல் வாங்கல் வரலாறு மற்றும் சேவையின் முக்கிய கூறுகளை வாடிக்கையாளர் பார்த்துக்கொள்ள இது ஒரு தீர்வாகும்.

1. தரவிரக்குங்கள், பதிவு செய்யுங்கள் & உட்செல்லுங்கள்

Hutch Buddy is currently available on the android & windows market. You can type “Hutch Buddy” on the search panel of app store to find the application. Once it’s found you need to download and install the application on to your device.Once it is installed onto your device you can open the app. If you are a first time user you will need to sign up using the simple registration form provided on the app.To sign up you will need to click on the “Sign up” button on the Login screen and you will be redirected to the registration page. All fields marked “*” are mandatory fields which needs to be filled to complete the registration form. Once you register a temporary password will be sent by sms to your registered Hutch number.

Once you receive your temporary password go back to the Hutch Buddy app Log in screen and enter the provided password in the relevant password request box to access the application. Once you Login you will be prompted to reset your permanent password.

Android
Download1Register
Windows Phone
wp_ss_20150410_0002wp_ss_20150410_0001

2. முதன்மை வகைகள் ஹட்ச் படி

With this app the below features are available to you;

 • Check your balances ( Internet, Voice, SMS quota)
 • Check your recent activity ( Voice, SMS, Internet, Payments)
 • Buy Internet, Voice or SMS packs
 • Check the latest promotions
 • Reload your account/ Pay your bill using your credit or debit card ( Visa/Master)
 • Chat with a Customer Care Agent online
 • Find out what offers are available specially for you through the Hutch loyalty program
 • Add secondary numbers to switch and manage multiple accounts such as family numbers or dongle number.
AndroidWindows Phone
Key_TABS

3. Hutch Buddy காணப்படும் முதன்மை

My Account
With this tab you will be able to check your account balances, such as your Internet balance, SMS balance, and Voice balance. Under your internet balance different packs that have been purchased will be listed. If you are a postpaid customer your outstanding bill amount and your credit limit can be viewed under this tab under “Outstanding & Credit”.
Also once you click on Recent Activity, you can view your past 5 internet sessions, last 5 SMS’s sent your last 5 voice calls and your last 5 recharge or payments with regard to your prepaid or postpaid connection.

Packages
This tab allows you to choose and purchase internet, sms, voice plans with just one click.
If you are a prepaid customer all available prepaid packs will be listed under each category. Please click “Buy” to activate pack using either your account balance or purchase online with your credit or debit (Visa/ Master) card. If you are a postpaid customer all add on plans will be available you along with postpaid VAS services. Please click “Buy to activate” and you will be billed in your next statement.
If you wish to know any information about the pack or plan you wish to purchase please click the “i” button in front of the chosen pack/plan.
Also you can view the Latest Offers available on Hutch through this tab.

My offers
Offers available on this section will be customized according to your own usage patterns. These offers are special bonus offers designed for you in order to reward your loyalty to the Hutch network. Offers can vary from data, voice, SMS or VAS depending on your usage behavior.

Customer Service
This Tab offers you the unique feature of speaking to an agent online to resolve your query instantly through the online chat feature. Along with this the below key features are available on this tab;

 • Replace a lost/damaged SIM
 • Bill copy request/ E-bill request (7,14 & 30 day bills can be requested)
 • Disconnection/ Reconnection
 • Manual data Settings
 • Email Hutch through the Send Email tab
 • Use the FB/Twitter links to contact Hutch
 • All Hutch shop addresses & General contact details

Reload/Payments
Paying your bill or reloading your prepaid Hutch connection is no longer a hassle!
Both Prepaid & Postpaid customers can use this tab to Reload or Pay the outstanding bill amount. Customers can either use the online payment feature using a credit or debit card or pay using the Recharge card option where they will be prompted to enter the recharge card pin.

My Profile
This tab offers you more personalized features such as updating your personal profile & password reset. This tab carries an important feature of adding a secondary number. This option is available to customers who want to manage two or more Hutch numbers. Click on the “My profile tab” and then click on “Manage accounts”. Thereafter you can click on the “Add secondary account”. Please visit the FAQ page for more on this feature.

Android
Key_FeaturesScreenshot_2014-05-28-11-07-11Screenshot_2014-05-28-11-07-17
Customer_BenefitsCustomer_Bene2Screenshot_2014-05-28-11-07-37
Windows Phone
wp_ss_20150408_0005wp_ss_20150408_0006wp_ss_20150408_0008
wp_ss_20150408_0009wp_ss_20150408_0010

4. வாடிக்கையாளர் நன்மை

By providing fast mobile access to information and product purchasing capabilities, Hutch is able to reduce customer frustrations about balances, payments, reloads and many other queries. This application enables customers to resolve their mobile issues without any delay and provides all round absolute customer service experience. As the Live Chat is also optimized for mobile devices, delivering real-time service anywhere when customers just need a little extra guidance or information.
The solution integrates with your existing customer service infrastructure so that customer requests or interactions aren’t dropped from the customer history or profile.

AndroidWindows Phone
1-CS-Chatwp_ss_20150408_0008

FAQs

General Questions

Do I need to pay for this app?

Downloading and browsing this application will be free of charge.

Who can download this app?

New & existing Hutch customers can use this application to manage their prepaid or postpaid Hutch connection.

How can I receive the 500 MB free data?

When you log in to the Hutch Buddy application, please update your profile in the “My Profile” tab. Please note that all mandatory fields need to be filled in order to receive the free 500MB data.

What do I need to do to win the Galaxy Note 3?

When you receive the 500MB data you have automatically entered into the grand draw. The offer will end by the 30th of June and the winner will be announced within the first week of July.

What can Buddy do for me?

With this application the below features are available to you;

 • Check your balances
 • Check your recent activity (Voice, SMS, Internet, Payments)
 • Buy Internet, voice or SMS packs
 • Check the latest promotions
 • Reload your account/ Pay your bill
 • Chat with a customer care agent online
 • Find out what offers are available specially for you through the Hutch loyalty program
 • Add a secondary number to switch and manage multiple accounts ( Family members, dongles)

More About Download, Register & Login

How can I download Buddy?

Hutch Buddy is currently available on the android & Windows market. You can type “Hutch Buddy” on the search panel of the app Store to find the application. Once it’s found you need to download and install the application on to your device.

How do I register for Buddy?

Once the application is installed onto your device you can open the application. If you are a first time user you will need to sign up for the application using the simple registration form provided on the application. To sign up you will need to click on the “Sign up” button on the Login screen and you will be redirected to the registration page. All fields marked “*” are mandatory fields which needs to be filled to complete the registration form. Once you register a temporary password will be sent to your registered Hutch number. Please use this password for your first login.

What do I do with the temporary password I received?

Once you receive your temporary password go back to the Hutch Buddy application Log in screen and enter the provided password in the relevant password request box to access the application. Once logged in you will be prompted to change to a permanent password.

More about My Account

How do I check my balances?

You can check your balances on the “My Account” tab. All the available balances will be listed on the page.

How do I check my recent activity?

Your last five transactions including recharge/ payment activity will be displayed in the “Recent Activity” inside the “My Account” tab.

What is Internet quota?

Internet Quota is your available browsing balance. This will be divided into your main balance and other balances which you have purchased. i.e. if you have purchased a Ghost pack it will be listed under Ghost Internet.

What is minute and SMS quota?

If you have purchased a SMS pack, or received free SMS from a different pack, your SMS quota will be listed in this section.

I am a postpaid customer how can I check my outstanding amount & credit limit?

You outstanding balance and credit limit will be listed in the “Outstanding & Credit” section inside the “My account” tab. Your outstanding amount and credit limit will be listed separately.

More about Packages

How do I purchase a pack or activate a service on Buddy?

You can click on the “Packages” tab on your Hutch Buddy application and select packages available to you on Internet, Voice, SMS or IDD. You can either opt for purchase through your account balance or online purchase using a credit/debit (Master or Visa) card.

How do I activate a data pack if I don’t have balance on my account?

Please click on “Purchase online” once you click “buy” on the pack you wish to purchase. You will then be directed to a payment gateway to complete the transaction.

What can I purchase using this tab?

You can purchase all prepaid and postpaid products using this tab. If you are a prepaid customer all prepaid products relating to DATA, VAS & Voice will be available to you. You can purchase these packs using your account balance or a credit/debit card. If you are a postpaid customer all add on plans will be available to you along with VAS.

When should I use online/account payment feature?

When you purchase a pack you will need to either purchase it using your account balance or a credit/debit card. Once you click “Buy” you will be prompted as to which feature you would want to proceed with. If you do not have account balance only the online payment option will be available to you.

How do I check for more product information?

Please click on the “i” button in front of each pack to view the product details.

More about Customer Service

How can I get Customer service support from Buddy?

Hutch Buddy offers a range of customer care options. You can chat with an agent to resolve your problem immediately or you can get in touch with us by sending an email. Find below the main features of the Customer care Tab.

 • Chat with an Online agent
 • Contact details
 • Replace a lost/damaged SIM
 • Bill copy request/ E-bill request (7,14 & 30 day bill requests are available)
 • Disconnection/ Reconnection
 • Data Settings

How do I get my bill emailed to me?

This function is available inside the “Service request” tab inside customer service. You can also get in touch with us through email or speak to an agent online to resolve any query

More about My Offer

What are “My Offers”?

Based on your usage on the Hutch network these special offer will be available to you in the “My Offers” section. These offers are special bonus offers designed for you in order to reward your loyalty to the Hutch network.

More about Payments

Can I pay my bill or do a recharge through Buddy?

Yes you can pay your post pay bill or recharge your prepaid number using the “Payments” tab. You can either pay/ recharge using the Hutch online portal with a credit or debit (Visa/Master) card or you can make a payment/ Recharge using a Recharge card by entering the recharge PIN in the provided space. The same options will be available to you on prepaid on the “Reload” tab.

Can I pay my bill using a recharge card?

Yes. Please insert the pin in the provided space when you click the “Recharge card” option inside the payment tab.

Can I reload my account using this application?

Yes. You may reload your prepaid account by either using the online payment gateway with your credit card or you can reload using a recharge card.

More about My Profile

What are secondary numbers?

Secondary numbers are Hutch numbers that you wish to keep track of. This number can vary from your Hutch Dongle to Hutch numbers used by your family members. Please note in order to add a secondary number you need to get the consent of the owner of this number as the verification code will be sent to the secondary number during activation.

How do I add a secondary number?

This option is available to customers who want to manage two or more Hutch numbers. Click on the “My profile tab” and then click on “Manage accounts”. Thereafter you can click on the “Add secondary account”. Once the account is added you will be prompted to enter the verification code send to the secondary number.

How do I delete a secondary number?

You can delete a secondary number by clicking “Manage accounts” inside the “My profile” tab.

How do I update my profile?

I f you wish to update your contact details or include any additional information you can do that by clicking on the “My profile” tab and “Update profile”.

How do I reset my password?

Once you log in with the temporary password you will be prompted to reset your password. Please use one uppercase letter and one numerical character in your password. If you do not receive the reset password prompt upon your first login, please click “My Profile” and Reset your password as per the given guidelines.

What if I forget my password?

If you forget your password please click “I can’t access my account” on the log in screen and click on “Forgot password” You will be prompted to enter your Hutch Mobile number. Once its entered, a temporary password will be sent to your registered Hutch mobile number. Please reset password after logging in.

What if I don’t get the first password sent by Hutch?

If the initial password sent by Hutch after the registration, is not sent to you, please click “I can’t access my account” on the log in screen and click “Resend initial password”. A Temporary password will be sent to your registered Hutch mobile number.