உடனடி செய்தி விழிப்பூட்டல்கள்

30 ரூபாய்க்கு நீங்கள் இந்த சேவையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த சேவையை நீங்கள் பயணிக்கும் போது உபயோகமாக இருக்கும்.விளையாட்டு அரசியல் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு அலுவல்கள் பாதுகாப்புச்செய்திகள் என்பன இதன் மூலம் உங்களை வந்தடையும்.

அது மாத்திரமல்ல இந்த சேவையை தமிழ் மற்றும் சிங்களத்திலும் பெறலாம். தமிழ் சிங்கள வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்தில் அதே உச்சரிப்புடன் அனுப்பப்பட்டிருக்கும்.

ProviderLanguageActivationDeactivationSender Number
Gold FMEnglishGOLD REGGOLD DA7878
Hiru FMSinglishHIRU REGHIRU DA7878
Sooriyan FMThanglishSRN REGSRN DA7878
Ada DeranaEnglishDerana REGDerana DA7878
Ada DeranaSinglishDerana REG SEDerana REG DA7878
JNWEnglishNews REGNews DA7878
JNWSinglishNews Reg SENews DA SE7878
MawbimaSinglishMBN REGMBN DA7878
Ceylon TodayEnglishCTN REGCTN DA7878
News 1stSinglishNFU REGNFU DA7878
News 1stEnglishNUS REGNUS DA7878
News 1stThanglishNAT REGNAT DA7878

இதில் இணைவதற்கு உங்களது இலக்கத்தை 7878 க்கு அனுபவும் முதல் 10 நாட்களுக்கு இலவசம்.

கட்டணம் : ரூபாய் 30 + வரி வரிகள் உள்ளடக்கபடவில்லை
செல்லுபடியாகும் காலம்: 30 நாட்கள்.
வரிகள் உள்ளடக்கபடவில்லை.

ProviderLanguageActivationDeactivationSender Number
Gold FMEnglishGOLDSTOP GOLD2233
Hiru FMSinglishHIRUSTOP HIRU2233
Sooriyan FMThanglishSOORIYANSTOP SOORIYAN2233
Ada DeranaEnglishADSTOP AD2233
Ada DeranaSinglishADSSTOP ADS2233
JNWEnglishNewsSTOP News2233
MawbimaSinglishMBNSTOP MBN2233
Ceylon TodayEnglishCTNSTOP CTN2233
News 1stSinglishSNEWS1STOP SNEWS12233
News 1stEnglishENEWS1STOP ENEWS12233
News 1stThanglishTNEWS1STOP TNEWS12233
TNL NewsEnglishTNLRNSTOP TNLRN2233
Daily MirrorEnglishDMSTOP DM2233
Rythem FM NewsSinglishRFMSTOP RFM2233