உடனடி செய்தி விழிப்பூட்டல்கள்

30 ரூபாய்க்கு நீங்கள் இந்த சேவையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த சேவையை நீங்கள் பயணிக்கும் போது உபயோகமாக இருக்கும்.விளையாட்டு அரசியல் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு அலுவல்கள் பாதுகாப்புச்செய்திகள் என்பன இதன் மூலம் உங்களை வந்தடையும்.

அது மாத்திரமல்ல இந்த சேவையை தமிழ் மற்றும் சிங்களத்திலும் பெறலாம். தமிழ் சிங்கள வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்தில் அதே உச்சரிப்புடன் அனுப்பப்பட்டிருக்கும்.

ProviderLanguageActivationDeactivation
Gold FMEnglishGOLD REGGOLD DA
Hiru FMSinglishHIRU REGHIRU DA
Sooriyan FMThanglishSRN REGSRN DA
Ada DeranaEnglishDerana REGDerana DA
Ada DeranaSinglishDerana REG SEDerana REG DA
JNWEnglishNews REGNews DA
JNWSinglishNews Reg SENews DA SE
MawbimaSinglishMBN REGMBN DA
Ceylon TodayEnglishCTN REGCTN DA
News 1stSinglishNFU REGNFU DA
News 1stEnglishNUS REGNUS DA
News 1stThanglishNAT REGNAT DA
LakbimaSinglishLN REGLN DA

Provincial News 

ProviderProvinceCode
LakbimaBasnahiraLNB REG
KandurataLNK REG
RuhunaLNR REG
RajarataLNNC REG

இதில் இணைவதற்கு உங்களது இலக்கத்தை 7878 க்கு அனுபவும்
முதல் 10 நாட்களுக்கு இலவசம்

கட்டணம் : ரூபாய் 30 + வரி
செல்லுபடியாகும் காலம் : நாட்கள் .
வரிகள் உள்ளடக்கபடவில்லை