மிகச்சிறந்த IDD கட்டணங்கள்

Hutch IDDஆனது இலங்கைச்சந்தையில் மிகச்சிறந்த IDD கட்டணங்களை தெளிவான குரல் சமிக்கை மற்றும் தொந்தரவற்ற அழைப்புகளுடன் வழங்குகின்றது

These rates are applicable for both, Prepaid and Postpaid subscribers.

Per Second Rates for Top 30 Countries

All Countries

* எல்லா கட்டணங்களும் வினாடிக்கு அமைவாக உள்ளது ( வரிகள் சேர்க்கப்படவில்லை)