இலங்கை இராணுவ ரக்பி அணிக்கு அனுசரணை வழங்கும் HUTCH

Hutchison Telecommunications Lanka (Pvt) Ltd நிறுவனமானது இலங்கை இராணுவ ரக்பி அணியின் பிரதான அனுசரணையாளராக, இலங்கை இராணுவத்துடன் கைகோர்த்துள்ளது.

இலங்கை இராணுவ ரக்பி வீரர்களின் திறமையை மேம்படுத்தும் பொதுக் குறிக்கோளை Hutch மற்றும் இலங்கை இராணுவத்திற்கிடையிலான இந்த பங்குடமை ஒப்பந்தமானது வரையறுப்பதுடன், இலங்கையில் ரக்பி விளையாட்டையும் வலுப்படுத்துகின்றது.

Hutch எப்போதும் பல்வேறு சமூகப் பிரிவுகளை ஆதரிப்பதில் மிகுந்த உற்சாகத்தையும், ஆர்வத்தையும் காட்டியுள்ளதுடன், பல ஆண்டுகளாக Hutch விளையாட்டுத்துறையில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றது.