පිරික්සුම් ලැයිස්තුව

  • ඔබගේ නාමවලියේ සියලුම අංක වලට අන්තර්ජාතික ප්‍රවේශ කේතය ඇතුලත් කරන්න.(+ ලකුණ සමග රටට අදාළ ප්‍රවේශ කේතය සහ අංකය ) උදා: +94 785 785 785
  • ඔබගේ චාර්ජර් එක සහ සංචාරක ඇඩැප්ටරය රැගෙන යන්න. අමතර බැටරියක් රැගෙන යාමට ද හැකිය.
  • ඔබගේ බිසී ටියුනය රෝමිං ලෙස හරවා ගැනීමෙන් අනවශ්‍ය ඇමතුම් ලැබීමෙන් වළකින්න.

බිසී ටියුනය රෝමිං කරගැනීම

ක්ෂණික මෙනුව

*369# අමතන්න (නොමිලේ)

SMS

BT< හිස්තැනක්> Roaming < හෝ> Roaming < හිස්තැනක්> භාෂාව E/S/T< හිස්තැනක්> පැය ගණන (නොමිලේ)  ටයිප් කර 369 ට යවන්න

උදා: ඔබ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත දින දෙකක්  ගත කරනවා නම් ඔබගේ පණිවුඩය ඉංග්‍රීසියෙන් BT<හිස්තැනක්>Roaming<pace>E<හිස්තැනක්>48 ලෙස ටයිප් කර 369ට යවන්න

369 අමතන්න (රු.1 +බදු )

  • ඔබ පියාසර කරන විට ඔබගේ හච් දුරකථනය ගමන් බෑගය සමග තබාගන්න.
  • ගුවන් යානයේ දී ඔබගේ හච් දුරකථනය ක්‍රියා විරහිත කර තබාගන්න.
  • කෝල් ෆොවඩින් අක්‍රීය කරන්න.රෝමිං අවස්ථා වලදී අමතන දුරකථනයේ අංකය දර්ශනය නොවී යා හැක.රෝමිං සිටියදී ඔබගේ දුරකථනය හෝ හච් සිම්පත අස්ථානගත වුවහොත් හච් ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට වහාම දැනුම් දෙන්න