පෙර ගෙවුම් සඳහා අදාල ගාස්තු

ශ්‍රී ලංකාවේ අත්විදිය හැකි අඩුම අඩු IDD ගාස්තු නිසා පහසු මෙන්ම සුපැහැදිලි ඇමතුම් රිසි සේ ලබා ගත හැක.

These rates are applicable for both, Prepaid and Postpaid subscribers.

Per Second Rates for Top 30 Countries

All Countries

* All rates are in per second and are excluded from Tax.