ස්මාර්ට් ෂෙයාර්

හච් ස්මාර්ට් ෂෙයාර් සමගින්උපාංග කිහිපයකට එක ගිණුම් ශේෂයක් පවත්වාගන්න!

මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක කරගැනීම සඳහා *966# අමතන්න.

 • හච් ස්මාර්ට් ෂෙයාර් සමගින් ඔබට එක් හච් ගිණුමක ඇති ඩේටා අන්තර්ජාල උපකරණ කිහිපයකටම බෙදා ගැනීමට පුළුවන්.
 • ඔබගේම උපකරණ සමග මෙන්ම ඔබගේ පවුලේ හෝ මිතුරකුගේ අන්තර්ජාල උපකරණ සමග ඩේටා බෙදාගැනීමේ හැකියාව ඔබට දැන් ලබා ගන්නට හැකියි.
 • වයි-ෆයි වලට වඩා හොඳ, දිවයින පුරා ඕනෑම උපකරණයකට සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාව.
 • විශේෂිත පැකේජ, ටොප් අප්  හෝ වෙන හච් ඩේටා සම්බන්ධතාවයක් කිසිවක් අවශ්‍ය නොවේ.
 • අමතර ගාස්තු හෝ මාසික ගාස්තු ඇය කිරීමක් නොමැත.
 • අවශ්‍යය වන්නේ සරල වශයෙන් සාමාජිකයන් ඇතුලත් කිරීම සහ ඉවත් කිරීම පමණි

ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

ස්මාර්ට් ෂෙයාර් යනු කුමක් ද?

මෙය එක් හච් ගිණුමක ඇති ඩේටා තවත් ගිණුම් කිහිපයක් ම  සමග බෙදාගැනීම සඳහා හච් වෙතින් නොමිලේ ලබාදෙන සේවාවක්.

මම හච් ස්මාර්ට් ෂෙයාර් භාවිතා කල යුතු ඇයි?

මෙම සේවාව නිර්මාණය කර ඇත්තේ අන්තර්ජාල උපකරණ කිහිපයක් භාවිත කරන පුද්ගලයින්ට සහ මිතුරන්ට සහ පවුලේ අයට රී ලෝඩ් කරන පිරිස සඳහායි.

ඔබ උපකරණ කිහිපයක් භාවිතා කරන්නෙකු නම්;

 • ඔබට තවදුරටත් එක් එක් සිම් පත් සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් රී ලෝඩ් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.
 • එක් එක් උපකරණයේ ඩේටා ප්‍රමාණය වෙන් වෙන් වශයෙන් කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.
 • විශාල ඩේටා පැකේජ මිල දී ගැනීමෙන් ලැබෙන විවිධ වාසි අත් කර ගැනීමේ හැකියාව.
 • විවිධ දුරකථන අතර සිම් පත් මාරු කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

ඔබ පවුලේ අය සඳහා රීලෝඩ් කරනවා නම්;

 • ඔබෙන් යැපෙන්නන් විසින් ඔබට තව දුරටත් මුදල් ඉල්ලා කරදර කිරීමට අවශ්‍ය නැත.
 • පවුලේ සාමාජිකයන් තවදුරටත් ඩේටා අවසන් වීමෙන් පිඩා නොවිඳීම.

ඔබගේ පවුලේ දුරකථන බජට් එක පහසුවෙන් කළමනාකරණය කිරීමට හැකියාව ලැබේ.

මෙය ඕනෑම හච් පාරිබෝගිකයෙකුට භාවිතා කිරීමට හැකි ද?

පෙර සහ පසු ගෙවුම් භාවිතා කරන ඕනෑම හච් පරිබෝගිකයෙකුට මෙම සේවාව හිමි වේ.

තවත් ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

මම ඩේටා බෙදාගන්නේ කෙසේ ද?

 

*131*8# අමතා “Start sharing” තෝරාගන්න. එමගින් ඔබට අනෙකුත් හච් සබඳතා අතුලත් කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙයි.

මෙය සඳහා යම් කිසි ගාස්තුවක් ඇය වේ ද?

 

මෙම සේවාව ඕනෑම හච් පාරිබෝගිකයෙකු සඳහා නොමිලේ ලබා දෙන්නකි.

මට පර ගෙවුම් සහ පසු ගෙවුම් සබඳතා දෙවර්ගය සමගම ඩේටා බෙදාගැනීමට හැකි ද?

 

පෙර ගෙවුම් සබඳතා මගින් අනෙකුත් පෙර ගෙවුම් සබඳතා වෙත ද, පසු ගෙවුම් සබඳතා මගින් අනෙකුත් පසු ගෙවුම් සබඳතා වෙත ද මෙම සේවාව ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.

මට උපරිම වශයෙන්  අන්තර්ජාල උපකරණ කීයක් සම්බන්ධ කල හැකි ද?

 

උපරිමව ඔබට උපකරණ දහයක් (10) දක්වා සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ඇත.

මට ඩේටා ලබාදෙන්නෙකු (sponsor) සහ භාවිතා කරන්නකු (member) වීමට හැකියාවක් තිබේ ද?

 

ඩේටා ලබාදෙන්නකුට අනෙකුත් උපකරණ සඳහා ඩේටා ලබාදීමට හැකියාව තිබේ. එහෙත් එකම අවස්ථාවේ ඩේටා භාවිතා කරන්නකු ලෙස ක්‍රියා කිරීමට නොහැක.

මට බෙදාගැනීමට හැක්කේ කුමන ඩේටා පැකේජ වර්ග ද?

 

ඔබට ඕනෑම ඩේටා පැකේජයක් මෙමගින් බෙදාගනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. උදා: පොකට්, වැලුයු, වැලියු මෙගා, ඩේ & නයිට් & ගෝස්ට්.

මට බෙදා ගැනීම සඳහා ඕනෑම වර්ගයේ ඩේටා පැකේජයක් ක්‍රියාත්මක කල හැකි ද?

 

2G පැකේජ සහ නන්-ස්ටොප් පැකේජ වලට අමතරව අනෙකුත් ඕනෑම ඩේටා පැකේජයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබට හැකියාව තිබේ.

ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි පැකේජ මොනවා ද?

 

2G, ඩේ ටයිම් බ්ලාස්ට් සහ නන් ස්ටොප් අන්තර්ජාල පැකේජ ක්‍රියාත්මක කල නොහැක.

 

member කෙනෙකු තමාව sponsor කෙනෙකු විසින් මෙම සේවාව සඳහා ඇතුලත් කරගත් බව දැනගන්නේ කෙසේ ද?

 

දෙපාර්ශවයට ම member කෙනෙක් ඇතුලත් කරගත් බව එස්. එම්. එස්. මාර්ගයෙන් දැනුම් දීමක් සිදු කෙරේ.

Sponsor සම්බන්ධ ප්‍රශ්න

ඩේටා ලබාදෙන්නකු ලෙස මට කිසියම් ග්‍රාහකයෙකු ඩේටා ලබා ගැනීම අවහිර කිරීමට හැකි ද?

 

ඔව්. ඔබට එම ග්‍රාහකයාට පමණක් ඩේටා ලැබීම අත්හිටුවීමටත්, සියළුව ග්‍රාහකයින්ට මෙම සේවාව අත්හිටුවීමටත් හැකියාව ඇත.

 1. එක් ග්‍රාහකයෙකු ඉවත් කිරීම සඳහා, *131*8# අමතා manageA/C තෝරාගන්න. එහි remove connection තෝරාගන්න.
 2. සියලුම ග්‍රාහකයින් ඉවත් කිරීම සඳහා *131*8# අමතා manageA/C තෝරාගන්න. එහි deactivate sharing තෝරාගන්න.

මට ග්‍රාහකයින් කවුරු ද දැනගැනීමට හැකි ද?

 

*131*8# අමතා manageA/C තෝරාගන්න. එහි current sharing list තෝරාගන්න.

මට ඉතිරි ඩේටා ප්‍රමාණය දැනගැනීමට හැකියාව තිබේ ද?

 

*131*8# අමතා manageA/C තෝරාගන්න. එහි check shared balances තෝරාගන්න.

 • පෙර ගෙවුම් ඩේටා ඉතිරිය දැනගැනීමට

*344# අමතන්න. නැතහොත් bal ලෙස සඳහන් කර 344 ට එස්. එම්. එස්. කරන්න.

 • පසු ගෙවුම් ඩේටා ඉතිරිය දැනගැනීමට

*444# අමතන්න. නැතහොත් bal ලෙස සඳහන් කර 444 එස්. එම්. එස් කරන්න.

මගේ ඩේටා ප්‍රමාණය අඩු වී ඇති විට ඒ පිලිබඳ මා දැනුවත් වන්නේ කෙසේ ද?

 

ඒ පිලිබඳ ඔබට එස්. එම් .එස්  මාර්ගයෙන් දැනුම් දීමක් සිදු කරයි.

මගේ ගිණුමේ ඩේටා ග්‍රාහකයෙකු ට ලබා දිය හැකි ද?

 

ඔව්. *131*8# manageA/C තෝරාගන්න. එහි recharge connection තෝරාගෙන අනෙකුත් දුරකථන වෙත

රී ලෝඩ් කල හැක.

Member සම්බන්ධ ප්‍රශ්න

මට ඩේටා ලබාගැනීම නවත්වන්නට හැකියාව තිබේ ද?

 

ඔව්. *966*8# අමතා manageA/C තෝරාගන්න. එහි disable sharing තෝරාගන්න.

මට ඩේටා පැකේජයේ ඉතිරිය දැනගැනීමට හැකිද?

 

*966*8# අමතා manageA/C තෝරාගන්න. එහි available shared balances තෝරාගන්න.

මට ඩේටා ලබාදෙන්නගේ ඩේටා ප්‍රමාණය අවසන් වූ බව දැනුම් දෙනවා ද?

 

එසේ දැනුම් දීමක් සිදු කෙරෙන්නේ නැත.  ඩේටා අවසන් වූ විට ග්‍රාහකයාගේ ගිණුමෙන් ඇය කිරීම් සිදු වේ. ග්‍රාහකයා අන්තර්ජාල ඩේටා පැකේජයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණහොත් එයින් ඇය වීම සිදු වන අතර නැතිනම් සාමාන්‍ය ඇය කිරීම සිදු වේ.

ඩේටා ලබාදෙන්නා ගේ පැකේජය අවසන් වූ විට ග්‍රාහකයාට අන්තර්ජාල ඩේටා පැකේජයක් ක්‍රියාත්මක කල හැකි ද?

 

ඔව්.

 • *131# අමතා ඔබ කැමති පැකේජය ක්‍රියාත්මක කල හැකි වේ.
 • ඔබ ඩොන්ගල් එකක් භාවිතා කරනවා නම් https://www.hutch.lk/know-your-internet-packs/ සම්බන්ධ වී පැකේජයක් ක්‍රියාත්මක කල හැක. එස්. එම් .එස් කෝඩ් එක නිෂ්පාදන පිටුවෙන් ඔබට ලබා ගත හැක.

ග්‍රාහකයාගේ ගිණුමේ ශේෂය නොති විට මෙම සේවාව ට සම්බන්ධ විය හැකි ද?

 

ග්‍රහක ගිණුමේ ශේෂයක් නොමැතිව සේවාව ලබා ගැනීමට නොහැක.

මෙම සේවාව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ග්‍රාහකයාගේ ගිණුම් ශේෂය තිබිය යුතු ද?

 

ඔව්,  සේවාව දිගටම පවත්වාගෙන යාම සඳහා ග්‍රාහකයාගේ ගිණුම් ශේෂය තිබිය යුතු වේ.

ඩේටා ලබාදෙන්නා ඔබ කොතරම් ඩේටා ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන බව දන්නවා ද?

 

නැත. ඔහුට ඔබ කොතරම් ඩේටා ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරනවා දැයි දැනගැනීමේ හැකියාවක් නොමැත.