ස්මාර්ට් ෆෝන් සැලසුම්

ඔබගේ ඇන්ඩ්රෝයිඩ් , වින්ඩෝස් හෝ ඇපල් ස්මාර්ට් දුරකථන වල ඇති අසිරිය විඳගැනීම සදහා Hutch ස්මාර්ට් ෆෝන් පැකේජයක් තෝරා ගන්න. මෙම පැකේජ සමග නොමිලේ කථා කාලයක් , SMS සහ ඉන්ටෙර්නෙට් මගින් ඔබගේ ස්මාර්ට් ෆෝනයේ අත්දැකීම් තවත් වැඩි කරනු ඇත.

මාසික ගාස්තුRs. 240
අන්තර්ජාල ප්‍රමාණය1GB
නොමිලේ H2H මිනිත්තු100
නොමිලේ H2H SMS100
විනාඩියට ඇමතුම් ගාස්තුH2HH2O
Rs. 1Rs. 2
SMS ගාස්තුH2HH2O
(සත)1025
අවම තැන්පතු මුදලRs. 750
මාසික ගාස්තුRs. 390
අන්තර්ජාල ප්‍රමාණය2GB
නොමිලේ H2H මිනිත්තු100
නොමිලේ H2H SMS100
විනාඩියට ඇමතුම් ගාස්තුH2HH2O
Rs. 1Rs. 2
SMS ගාස්තුH2HH2O
(සත)1025
අවම තැන්පතු මුදලRs. 1000

හච් පසුගෙවුම් ගෙවීම් දැන් වඩාත් පහසුවෙන්. ඔබට ලඟම ඇති හච් රීචාර්ජ් අලෙවිසැලෙන්  ගෙවීම් කරන්න.

  • අන්තර්ජාල ප්‍රමාණය ඉක්මවූ විට MB එකකට සත 30ක් අය කෙරේ.
  • මෙහි සඳහන් ගාස්තු රෝමිං සඳහා වලංගු නොවේ.
  • අන්තර්ජාල ප්‍රමාණයේ ඉතිරිය බලාගැනීමට *444*2# අමතන්න,නැතහොත් “DEF” to 444 SMS කරන්න.
  • ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර තැන්පතු මුදල් ගෙවිය යුතු ය.
  • රජයේ බදු අදාළ වේ.
Max Download Speed3.6 Mbps
Min Upload Speed512 Kbps