ෆොටෝ පැක්

දැන් ඔබ කැමතිම තරු, නිළියන්, ලෝක ප්‍රසිද්ධ තරු, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඡායාරූප ඔබගේඅ දුරකථනයට ලබා ගන්න. ඔබ මෙම සේවාව සඳහා දායක වූ පසු මාසිකව සඹැදියන් 12ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඔබගේ දුරකථනයට ලැබේ. සඹැදියන් හරහා ඡායාරූප බාගත හැක.

සැලකිය යුතුයි. මෙම සේවාව භාවිතා කිරීමට ජී. පී. ආර්. එස්. සම්බන්ධතාවය තිබිය යුතුයි.

ක්‍රියාත්මක කිරීම

කේතය ටයිප් කර 885 ට කෙටි පණිවුඩයක් යවන්න

උදා: POO

ක්‍රියාවිරහිත කිරීම
කේතය DA ලෙස ටයිප් කර 885 කෙටි පණිවුඩයක් යවන්න
උදා: POO DA

හෝ *885# අමතන්න

Pack NameStarFriend NameDescriptionActivation
SF Photo PackRoshanLatest Images of Sri Lankan StarsROS
YureniYUN
SarangaSAR
SheshadrieSHE
MenakaMEN
DinakshieDIN
PoojaPOO
SenaliSEN
Per Image Rs 5+taxes
Model Names
Models Photo PackEshaniLatest Images of Sri Lankan Hot ModelsESH
RuwangiRUW
RithuRIT
Per Image Rs 5+taxes
Sri Lankan ModelsLatest Images of Sri Lankan Hot ModelsSLM
Per Image Rs 3+taxes
Cricketers Name
Cricket Photo PackSangakkaralatest Images of Sri Lankan Cricket HerosSAN
MahelaMAH
MalingaMAL
DilshanDIL
MathewsANG
Love Photo PackLoveImages of Romantic wallpapers and PicturesLOVE
Per Image Rs 5+taxes
Other
Other Photo PackBollywoodImages of Bollywood BeautiesBOL
HollywoodImages of Hollywood BeautiesHOL
KollywoodImages of Kollywood BeautiesKOL
ManasaMotivational Tips with ImagesMAN
AmazingUnseen Amazing PicturesAMZ
SeasonalX’mas and New year wishes with lovely imagesSEA
Sri Lankan ModelsImages of Sri Lankan hot beautiesSLM
FashionImages of latest FashionsFAS
MoviesImages of latest MoviesMOV
Per Image Rs 3+taxes
SF Photo Pack
Latest Images of Sri Lankan Stras
StarFriend NameActivation Code
RoshanROS
YureniYUN
SarnagaSAR
SheshadrieSHE
MenakaMEN
DinakshieDIN
PoojaPOO
SenaliSEN
Per Image Rs 5+taxes

 

Models Photo Pack
Latest Images of Sri Lankan Hot Models
Model NamesActivation Code
EshaniESH
RuwangiRUW
RithuRIT
Per Image Rs 5+taxes

 

Models Photo Pack
Latest Images of Sri Lankan Hot Models
Model NamesActivation Code
Sri Lankan ModelsSLM
Per Image Rs 3+taxes

 

Cricket Photo Pack
latest Images of Sri Lankan Cricket Heros
Cricketers NameActivation Code
SangakkaraSAN
MahelaMAH
MalingaMAL
DilshanDIL
MathewsANG

 

Other Photo Pack
PackDescriptionActivation code
BollywoodImages of Bollywood BeautiesBOL
HollywoodImages of Hollywood BeautiesHOL
KollywoodImages of Kollywood BeautiesKOL
ManasaMotivational Tips with ImagesMAN
Amazing Unseen Amazing PicturesAMZ
SeasonalX’mas and New year wishes with lovely imagesSEA
Sri Lankan ModelsImages of Sri Lankan hot beautiesSLM
Fashion Images of latest FashionsFAS
Movies Images of latest MoviesMOV
Per Image Rs 3+taxes

 

ෆොටෝ පැක් සේවාව යනු කුමක් ද?

දැන් ඔබ කැමතිම තරු, නිළියන්, ලෝක ප්රැසිද්ධ තරු, ක්රිඑකට් ක්රී්ඩකයන්ගේ ඡායාරූප ඔබගේඅ දුරකථනයට ලබා ගන්න. ඔබ මෙම සේවාව සඳහා දායක වූ පසු මාසිකව සඹැදියන් 12ත් 15ත් අතර ප්රකමාණයක් ඔබගේ දුරකථනයට ලැබේ. සඹැදියන් හරහා ඡායාරූප බාගත හැක.

ක්‍රියාත්මක කල හැක්කෙ කෙසේ ද?

ඔබට ෆොටෝ පැක් සේවාව කෙටි පණිවුඩ හෝ USSD මගින් ක්‍රියාත්මක කල හැක.

USSD මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම

i.පියවර 1: *885# අමතන්න

  1. පියවර 2: ෆොටෝ පැක් සේවාව සක්‍රීය කරගන්න. ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් එබව දැනුම් දේ.

iii. පියවර 3: *885# අමතන්න

iv.පියවර 4: වෙනත් ෆොටෝ පැක් සේවාවක් සක්‍රීය කරග්න්න.

කෙටි පණිවුඩ මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

i.පියවර 1: ඔබට සක්‍රීය කරගැනීමට අවශ්‍ය ෆොටෝ පැක් සේවාවේ කේතය අතුලත් කර 855 ට කෙටි    පණිවුඩයක් යවන්න උදා: .POO ලෙස ටයිප් කර 885 යවන්න.

ii.පියවර 2: ඔබට අවශ්‍යතාවය තහවුරු වූ බවට කෙටි පණිවුඩයකින් දැනුම් දීමක් සිදු වේ.

මම වැරදි කේතයක් යොදා ෆොටෝ පැක් සේවාව සක්‍රිය කලහොත්?

සේවාව සක්‍රීය වන්නේ නැත.

ඔබට තහවුරු කර කෙටි පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.

තවත් ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

මට එක් ෆොටෝ පැක් සේවාවකට වඩා සක්‍රීය කල හැකි ද?
ඔබට පුළුවන්

අය වන මුදල් ප්‍රමාණය?

මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වූ පසුව, සේවාවට අනුව රු.5ක් හෝ රු.3ක් අය වේ.

පාරිභෝගික සේවා සහයකයෙකු හරහා මෙම සේවාව සක්‍රීය කල හැකි ද?

මෙම අවස්ථාවේ එය කල නොහැකියි.පාරිභෝගික සේවා සහයකයෙකුට සේවාව අක්‍රීය කල හැක. එ බව ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් හරහා දැනුම් දෙනු ලැබේ.

තරුවක් අක්‍රීය කල හැක්කෙ කෙසේ ද?

ඔබට අක්‍රිය කිරිමට අවශ්‍ය සේවාවේ කේතය DA ලෙස ටයිප් කර 885ට කෙටි පණිවුඩයක් යවන්න. කේතය DA

උදා: POO DA  ලෙස ටයිප් කර 885ට කෙටි පණිවුඩයක් යවන්න.

*885# අමතා උපදෙස් පිලිපදින්න.

කොපමණ ඡායාරූප ප්‍රමාණයක් මට ෆොටෝ පැක් හරහා ලැබේ ද?
1මාසයකට 12ත් -15ත් අතර ප්‍රමාණයක් / සමහර සේවා සෑම දිනකම ඡායාරූප ඔබට ලබා දෙයි..

මම ඡායාරූප බාගන්නේ කෙසේ ද?
Link එකක් ඔබගේ දුරකථනයට ලැබේ