ෆෝන් to ස්කයිප්

ඔබේ දුරකතනයෙන් විනාඩියට රු.1.50 වැනි සුළු මුදලකට ඕනෑම ස්කයිප් ගිණුමකට අමතන්න. පහත සඳහන්  පියවර අනුගමනය කරන්න

Skype(හිස්තැනක්)ඔබට ඇමතීමට අවශ්‍ය ස්කයිප් හැඳුනුම ටයිප් කර 689 SMS කරන්න.
E.g. SMS to 689: “Skype dave.cooper”

එවිට ඔබට මෙසේ SMS එකක් ලැබේ.:
To contact dave.cooper please dial 689xxxxxxx

ඉදිරියේදීත් භාවිතය සඳහා මෙම අංකය ඔබගේ දුරකතනයේ Save කරගන්න.

කොන්දේසි
විනාඩියකට රු.1.50ක් සහ බදු ය කෙරේ