මිනිත්තුවකට එකම ගාස්තුවක

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව මගින් 2016 පෙබරවාරි මස 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියලුම ටෙලිකොම් ක්‍රියාකරුවන් එක් ගාස්තුවක් යටතට ගෙන ඒමේ වද පිළිවෙලක් හඳුන්වා දී තිබේ.

මේ අනුව ග්‍රාහකයන්හට ජාලය තුල සහ ජාලයෙන් පිට ඇමතුම් සඳහා එකම ගාස්තුවක් යටතේ තමා කැමති ඕනෑම ජාලයකට ඇමතුම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව දැන් ලැබී තිබේ. දැන් පාරිභෝගිකයන් හට වෙනත් ජාල වලට ඇමතීමෙන් වැය විය හැකි අමතර ගාස්තු පිලිබඳ කරදර නොවී තමා කැමති ජාලයක් තෝරා ගැනීමේ පහසුකම ඇත.

2016 පෙබරවාරි 1 වෙනිදා සිට මිල දී ගන්නා සියලුම සාමාන්‍ය  සබඳතාවයක් සඳහාම අදාළ වේ.

H2HH2O
OutgoingRs. 1.50Rs. 1.50
IncomingFreeFree
SMS25 Cents25 Cents

*බදු රහිත

ඔබ 2016 පෙබරවාරි මස 1 වනදා ට පෙර සිටම ග්‍රාහකයකු ලෙස සිට ඇත්නම්:

  • *551*1*1# යන අංකය අමතා ඔබගේ පැකේජය මාරු කරගන්න.

සැලකිය යුතුයි: පැකේජය මාරු කිරීමෙන් පසු ඔබ දැනට භාවිතා කරන පැකේජයේ ඇති යම් ප්‍රතිලාභ නොලැබිය හැක.