ලර්න් ඉන්ග්ලිෂ්

Useful Commands

ActionKeywordsSMS Port
Elementary LevelBCE455
Intermediate LevelBCE INT455
AdvancedBCE ADV455
Daily BillingBCE1455
To register / change level to AdvanceBCE ADV455
Change language to SinhalaBCE SIN455
Change language to TamilBCE TAM455
Answer questionsBCE A or BCE B or BCE C455
Get helpBCE HELP455
Get help in EnglishBCE E455
Get help in SinhalaBCE S455
Get help in TamilBCE T455
Deactivate ServiceBCE DA455

ගාස්තු

  • ලියාපදිංචිය නොමිලේ
  • දින 14 ක් දක්වා නොමිලේ සේවාව අත්විඳිය හැක.. එතැන් සිට මාසයකට රු. 30 සහ බදු අය කෙරේ.
  • කොන්දේසි සහිතයි.