මෙගා ඉන්ටර්නෙට්

මාසයක් පුරාවටම ඉන්ටර්නෙට් යන්න, ලෝකෙම දැනුම ලබා ගන්න, මිතුරන් අතරේ කැපී පෙනෙන්න හොදම පැකේජය මෙන්න.

18.5GB

Rs. 998

වලංගු කාලය දින 30 යි
12.5GB
+
6GB Night
(12am – 9am)
POPULAR
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 998
SMSi998 to 101
USSD*131*6*12#

TRC/H/Promo/15/07

900MB

Rs. 195

වලංගු කාලය දින 30 යි
Airtime Rs. 100
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 1690
SMSi195 to 101
USSD*131*3*7#

TRC/H/Promo/15/04

46GB

Rs. 2490

වලංගු කාලය දින 45 යි
36GB
+
10GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 2490
SMSi2490 to 101
USSD*131*6*15#

TRC/H/Promo/15/07

34GB

Rs. 1690

වලංගු කාලය දින 45 යි
24GB
+
10GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 1690
SMSi1690 to 101
USSD*131*6*13#

TRC/H/Promo/15/07

Max Download Speed3.6 Mbps
Min Upload Speed512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)