පොකට් ඉන්ටර්නෙට්

අතේ ඇති මුදලට හිතේ හැටියට නිදහසේ අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන ඔබට සුවිශේෂි පැකේජ මෙන්න.

ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා *131*2# අමතන්න.

24MB

රු. 3

වලංගු කාලය මධ්යම රාත්රිය දක්වා.
POPULAR
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 3
SMSi3 to 101
USSD*131*3*1#

TRC/H/Promo/13/20

95MB

රු. 14

වලංගු කාලය දින 2යි.
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 14
SMSi14 to 101
USSD*131*3*2#

TRC/H/Promo/13/20

160MB

රු. 29

වලංගු කාලය දින 3යි.
100 H~H SMS
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 29
SMSi29 to 101
USSD*131*3*3#

TRC/H/Promo/16/02

720MB

රු. 89

වලංගු කාලය දින 14යි.
~
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 89
SMSi89 to 101
USSD*131*3*5#

TRC/H/Promo/16/02

Max Download Speed3.6 Mbps
Min Upload Speed512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)