ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් ඉන්ටර්නෙට්

දවසේ ඕනෑම වේලාවක ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම අත්විදින්න මෙම පැකේජ සක්‍රීය කරන්න.

ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා *131*5# අමතන්න.

510MB

Rs. 48

වලංගු කාලය දින 7 යි
360MB
+
150MB Night
(12am – 9am)
ජනප්රිය
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 48
SMSi48 to 101
USSD*131*6*3#

240MB

Rs. 18

වලංගු කාලය දින 4 යි
140MB
+
100MB Night
(12am – 9am)
නවතම
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 18
SMSi18 to 101
USSD*131*6*2#

TRC/H/Promo/16/02

1.3GB

Rs. 99

වලංගු කාලය දින 14 යි
770MB
+
550MB Night
(12am – 9am)
ජනප්රිය
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 99
SMSi99 to 101
USSD*131*6*4#

TRC/H/Promo/16/02

2.7GB

Rs. 198

වලංගු කාලය දින 30 යි
1.7GB
+
1.0GB Night
(12am – 9am)
ජනප්රිය
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 198
SMSi198 to 101
USSD*131*6*7#

85MB

Rs. 6

වලංගු කාලය දින 2 යි
40MB
+
45MB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 6
SMSi6 to 101
USSD*131*6*1#

TRC/H/Promo/14/06

300MB

Rs.39

වලංගු කාලය දින 7 යි
245MB
+
55MB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 39
SMSi39 to 101
USSD*131*6*6#

5.5GB

Rs. 290

වලංගු කාලය දින 30 යි
3GB
+
2.5GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 290
SMSi290 to 101
USSD*131*6*8#

TRC/H/Promo/14/09

11GB

Rs. 490

වලංගු කාලය දින 45 යි
6GB
+
5GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 490
SMSi490 to 101
USSD*131*6*9#

TRC/H/Promo/14/09

14.7GB

Rs. 649

වලංගු කාලය දින 45 යි
7.7GB
+
7GB Night
(12am – 9am)
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 649
SMSi649 to 101
USSD*131*6*10#

TRC/H/Promo/15/03

Max Download Speed3.6 Mbps
Min Upload Speed512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)