ගෝස්ට් ඉන්ටර්නෙට්

පෙ.ව 2 හා පෙ.ව 6 අතර විශාල අන්තර්ජාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ඉතා සුළු මුදලකට ගෝස්ට් ඉන්ටෙර්නෙට් මගින් ඔබට ලබා දෙයි. ගෝස්ට් ඉන්ටනෙට් සමගින් දැන් ඔබට පෙ.ව. 2 සිට පෙ.ව. 6 දක්වා අතර කාලයේ වැඩි ඉන්ටනෙට් ප්‍රමාණයක් සුළු මුදලකට අත් විඳිය හැක.

ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා *131*6*2# අමතන්න.

Ghost Internet

4.8GB

Rs. 75

වලංගු කාලය දින 7 යි
POPULAR
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 75
SMSi75 to 101
USSD*131*7*4*2#

TRC/H/Promo/13/05

2.4GB

Rs. 45

වලංගු කාලය දින 3 යි
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 45
SMSi45 to 101
USSD*131*7*4*1#

TRC/H/Promo/13/05

12GB

Rs. 175

වලංගු කාලය දින 15 යි
POPULAR
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 175
SMSi175 to 101
USSD*131*7*4*3#

Ghost Non-stop Internet

Rs. 299

වලංගු කාලය දින 7 යි
1am to 6am
ක්‍රියාත්මක කිරීම
ReloadRs. 229
SMSi299 to 101
USSD*131*7*3*1#
Max Download Speed3.6 Mbps
Min Upload Speed512 Kbps
Excess data usage will be charged at
15cts –  12AM to 6PM (18hrs)
30cts  – 6PM to 12PM (6hrs)