ඊසි කෑෂ්

ඊසි කෑෂ් යනු දුරකථනය හරහා මුදල් පසුම්බියක් භාවිතා කිරීමක් වැනිය.

  • තමන්ගේ ඥාතීන්, සහ මිතුරන් අතර මුදල් හුවමාරු කරගන්න.
    — හච්, එටිසලාට්, සහ ඩයලොග් පාරිභෝගිකයන්හට  ඊසි කෑෂ් හරහා මුදල් හුවමාරු කරගත හැක.
  • රී චාර්ජ් සහ බිල්පත් ගෙවීම් සිදු කරන්න
  • මොබයිල් මුදල් සමග සාප්පු සවාරි යන්න.
  • උපයෝගිතා බිල්පත් ගෙවීම් කරන්න
  • ආයතනික ගෙවීම් කරන්න
  • ඍජු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම් කරන්න.
  • අන්තර්ජාලය හා බැඳී ගෙවීම් සිදු කරන්න.
  • ශේෂය පරික්ෂා කිරීම/ කුඩා ප්‍රකාශන/ රහස්‍ය අංකය වෙනස් කරන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා www.ezcash.lk

How to use eZ Cash

1

Dial #111# and follow the instruction on your screen

2

Upon successful registration you will receive an SMS notification