ඊ චැනලින්

දැන් ඔබට ප්‍රතිකාර ගැනීමට රෝහල් වල රස්තියාදු වීමට අවශ්‍ය වන්නේ නෑ. හච් ඊ චැනලින් හරහා නිවසේ සිටම වෛද්‍යවරයා සමග සම්බන්ධ වන්න.

  • 225 අමතා ඔබගේ වෛද්‍යවරයා තෝරාගන්න (මිනිත්තුවකට රුපියල් 8 සහ බදු අය කෙරේ.)
  • අවම ශේෂය රුපියල් 800ක් විය යුතුය
  • සේවාව සඳහා සේවා ගාස්තු ලෙස රුපියල් 170ක් ය කෙරේ..
  • ඔබගේ පර්ක්ෂාව තහවුරු වූ විට ඒ බව ඔබට ඔබේ ඊ චැනලින් යොමු අංකයද සහිතව එස්. එම්. එස් එකක් හරහා ලැබේ. තහවරු කල පසු සේවාව අවලංගු කල නොහැක.