අක්‍රිය කිරීම්

slider_3_2

ඔබ ක්‍රියාත්මක කර ඇති සේවාවන් අක්‍රිය කිරීම සඳහා පහත උපදෙස් පිළිපදින්න

WAP සේවා

Hungama
Bollywood music, imagery and video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit m.hungama.comUNSUB234

 

Hungama Videoworld
Bollywood video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit videohub.hungama.comUNSUB234

 

Game Zone
Mobile gaming portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
Visit gamezone.hutch.lkDEACT550

 

Funzone
Mobile gaming portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
Visit funzone.hutch.lkn/a151

 

5 for 5
Local imagery and video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit 5for5.lkSTOP545

 

Mobispot
Local imagery and video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit mobispot.lkSTOP3313

 

mGames
HTML5 Mobile gaming portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit mgames.hutch.lkn/a2626

 

Gamesclub
Mobile gaming portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit gamesclub.hutch.lk STOP 3626

 

Gamershub
Mobile gaming portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit gamershub.hutch.lkn/a660

 

Starfriends
Local imagery and video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit wap.starfriends.lkSTOP6511

 

Mobile Academy
M-learning portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit m.mobileacademy.comSTOP3123

 

Eros
Bollywood and Kollywood music, imagery and video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit m.erosnow.comSTOP EROS56060

 

Hot Chillies
Model imagery & video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit m.shemaroo.com/hu/hcn/a58800

 

Cool Club
Model imagery & video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit coolclub.hutch.lkDACT3626

 

MAXIM
Model imagery & video portal
Deactivation LinkSMS Deactivation CodeSMS to..
visit lk.maxim.median/a1888

 

Tune සේවා

Dial Tunes
DescriptionHow to Deactivate
Instead of the regular’Ring Ring’,listen to your own favourite tunes when u dialDial 369 or *369# & follow the prompts

 

Unlimited Tunes
DescriptionHow to Deactivate
Change your Hello Tune as many times as you wantDial 369 or *369# & follow the prompts

 

Busy Tunes
DescriptionHow to Deactivate
Let your callers know why you cant take their call with a recording of choiceDial 369 or *369# & follow the prompts

 

ස්ටාර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්

STARFRIENDS
DescriptionHow to Deactivate
Latest news updates, unseen images, videos, wallpapers as daily alerts via SMS. Rs.30+Tax per MonthDial *246# and select the star to deactivate

 

ට්‍රෙන්ඩි ටිප්ස්

TRENDY TIPS
DescriptionHow to Deactivate
Receive daily SMS related to the subscribed topicDial *777# and select the service to deactivate

 

ෆොටෝ පැක්ස්

PHOTO PACKS
DescriptionHow to Deactivate
Receive daily links that provide access to view exclusive and latest images related to the subscribed theme, celebrity, model etc.Dial *885# and select the service to deactivate

 

ප්‍රවෘත්ති සහ ක්‍රීඩා

Hungama
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
GOLD REGGOLD DA7878

 

HIRU
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
HIRU REGHIRU DA7878

 

Sooriyan
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
SRN REGSRN DA7878

 

Derana ENG
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
DERANA REGDERANA DA7878

 

Derana SIN
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
DERANA REG SEDERANA DA SE7878

 

JNW ENG
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
NEWS REGNEWS DA7878

 

JNW SIN
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
NEWS REG SENEWS DA SE7878

 

Mawbima
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
MBN REGMBN DA7878

 

Ceylon Today
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
CTN REGCTN DA7878

 

News 1st SIN
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
NUS REGNUS DA7878

 

News 1st ENG
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
NFU REGNFU DA7878

 

News 1st TAM
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
NAT REGNAT DA7878

 

Lakbima LN
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
LN REGLN DA7878

 

Lakbima Basnahira
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
LNB REGLNB DA7878

 

Lakbima Kandurata
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
LNK REGLNK DA7878

 

Lakbima Ruhuna
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
LNR REGLNR DA7878

 

Lakbima Rajarata
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
LNNC REGLNNC DA7878

 

LBO (Business)
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
LBO REGLBO DA7878

 

Vimasuma (Business)
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
VIM REGVIM DA7878

 

Cricket (Monthly)
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
CKTCKT DA456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

Cricket (Daily)
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
CKT1CKT1 DA456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

Cricket Sinhala
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
CKT SINCKT SIN DA456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

Cricket Specials
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
SP SP DA456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

Rugby
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
RUGBYRUGBY DA456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

FootBall
Activation CodeDeactivation CodeSMS to..
FOOTFOOT DA456You can also dial

*456# to activate & deactivate

 

අනෙකුත් සේවා

Education

Learn English with the British Council
Elementary Level
Activation CodeDeactivation Code
BCEBCE DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Intermediate Level
Activation CodeDeactivation Code
BCE INTBCE DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Advanced Level
Activation CodeDeactivation Code
BCE ADVBCE DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Business English
Activation CodeDeactivation Code
BIZBIZ DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
IELTS- Academic
Activation CodeDeactivation Code
ACD ACD DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
IELTS- General
Activation CodeDeactivation Code
GEN GEN DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Spoken English (Sinhala translations)
Activation CodeDeactivation Code
SES SES DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Learn English with the British Council
Spoken English (Tamil translations)
Activation CodeDeactivation Code
SET SET DA
455You can also dial *455# to activate/deactivate

 

Quiz

Cricket Quiz
Cricket Quiz
Activation CodeDeactivation Code
CKTCKT DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Star Quiz
Celebrity Quiz
Activation CodeDeactivation Code
STARSTAR DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

English Quiz
English Quiz
Activation CodeDeactivation Code
BCE ENG DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Vidu Nana
General Knowledge Quiz
Activation CodeDeactivation Code
VN VN DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

Football Quiz
Football Quiz
Activation CodeDeactivation Code
FTFT DA
454You can also dial *454# to activate/deactivate

 

General Knowledge
General Knowledge Quiz
Activation CodeDeactivation Code
ASK UNREG
SMS the code to 9595

 

Astrology

Daily Reading
Personalized Horoscope reading via SMS
Dial *366# to activate/deactivate

 

Panchanga
Match your best times ahead of time according to ancient Vedic Astrology
Dial *366# to activate/deactivate

 

Numerology
Get your personality analyzed, and discover the real you
Dial *366# to activate/deactivate

 

Others

Infobatta
Search Google via SMS
Activation CodeDeactivation Code
REG IB UNREG IB
147

 

FB on SMS
Use Facebook through SMS
Activation CodeDeactivation Code
FBSTOP
32665