භාෂාව වෙනස් කිරීම

පහත සඳහන් අංක වලට අමතා උපදෙස් පිලිපදින්න.

  • සිංහල බස සදහා 346 අමතන්න.
  • දෙමළ බස සදහා 347 අමතන්න.
  • ඉංග්‍රීසී බස සදහා 348 අමතන්න.