ඇමතුම් කළමනාකරණය

Call Management

ඇඩ්වාන්ස් මිස් කෝල් ඇලට්ස්

හච් ඇඩ්වාන්ස් මිස් කෝල් ඇලට්ස් ඔබ ජාලයට සම්බන්ධ වී නොමැති සෑම අවස්ථාවකදී ම ඔබට එන මිස් කෝල් ඍජුවම ඇමතුම් ලොග් එකෙහි සටහන් වීමට සලස්වයි.

 

ඇඩ්වාන්ස් මිස් කෝල් ඇලර්ට්ස් සේවාව නොමිලේ සැපයෙන අතර පහත සඳහන් ආකාර වලින් සේවාව ලබාගත් හැක.

  1. ඇමතුම් ලොග් එක + SMS පණිවුඩ
  2. ඇමතුම් ලොග් එකට පමණක්
  3. SMS පමණක්

පළමු විකල්පය සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පෙරනිමි තත්ත්වයෙන් ලැබෙන dial *144# අමතා අනෙකුත් විකල්ප වෙත පිවිසිය හැක.

කෝල් මී බැක්

ෆෝන් එකේ සල්ලි නැති හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබට යමෙකු හා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍යද ? එසේනම් Hutch වෙතින් නොමිලේ ලැබෙන මෙම සේවාව මගින් ඔබට ඇමතුම ලබාගත යුත්තාට, ඔබව නැවත අමතන ලෙස සඳහන් කරමින් SMS පණිවිඩයක් යොමු කරනු ලැබේ.

  • *347*Hutch නොම්බරය# අමතන්න.

කෝල් වේටින්

ඔබ දුරකථන ඇමතුමක සිටියදි තව අයෙකු ඔබට ඇමතුමක් ගැනිමට උත්සහ කරද්දි බීප් නැතහොත් ඇලර්ට් එකක් නාද වේද? එවිට

දෙවැනි ඇමතුම ලබා ගන්නා සම්බන්ධ වීමට ‘ok’ බොත්තම ප්‍රෙස් කරන්න.

  • ක්‍රියාත්මක කිරීමටකෝල් වේටින් -අමතන්න *43# .
  • අක්‍රීය කිරීමට කෝල් වේටින් -අමතන්න #43#.

කෝල් ෆෝර්වර්ඩින්

මෙම සේවාව ඔබගේ දුරක්ථනය ක්‍රියාවිරහිත කර ඇති විට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් සේවාවකි. ඔබට කල යුත්තේ ඔබේ හච් දුරකථනයා ලැබෙන ඇමතුම් ඕනෑම ස්ථාවර හෝ ජංගම දුරකථනයකට ෆෝවර්ඩ් කිරීම පමණී.

ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා:

ස්ථාවර දුරකථන අංකයක් නම් *21*

උදා: *21*01126748934# ටයිප් කර යවන්න.

ජංගම දුරකථනයක් නම් *21*

උදා: *21*0776748934# ටයිප් කර යවන්න.