බිස්නස් නිව්ස් ඇලර්ට්ස්

hutch ව්‍යාපාර ප්‍රවෘත්ති දැන්වීම් සේවාව ඔස්සේ ව්‍යාපාර ලෝකයේ සිදුවන දෑ දැනගන්න.

  • ව්‍යාපාර ප්‍රවෘති දැන්වීම් සඳහා ඉංග්‍රීසි බසින් ලියාපදිංචි වීමට LBO REG ටයිප් කර 7878 ට SMS කරන්න..
  • සිංහල බසින් ලියාපදිංචි වීමට VIM REG ටයිප් කර 7878. ට SMS කරන්න.

පළමු දින 10 නොමිලේ ඉන්පසු මසකට රුපියල් 30+ බදු අයවේ.