බිල්පත් ගෙවීම් සහ තොරතුරු

බිල්පත් ගෙවීම් සදහා ක්ලික් කරන්න

බිල්පත පරික්ෂා කරන්න

ඔබට දුරකතනයේ බිල්පත ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ද? එසේ නම් පහත සඳහන් තොරතුරු අනුගමනය කරන්න. .

ජංගම දුරකථන මගින් : *444# අමතන්න.
ටැබ්ස්  සහ ඩොන්ගල් මගින්:  DEF ලෙස ටයිප් කර 444 SMS කරන්න.

ඔබගේ බිල්පත හඳුනාගැනීම

ඔබගේ පසුගෙවුම් බිල්පත ඔබට තේරෙන්නේ නැතිනම්,  ඉතා පහසුවෙන් අපගේ විස්තරාත්මක බිල්පතක් ලබා ගන්න.

Download PDF

බිල්පත් ගෙවීම් කල හැකි ස්ථාන

අප විශ්වාස කරන්නේ පාරිභෝගිකයාගේ පහසුව සැමටම වඩා වැදගත් බවයි. ඒ නිසා දැන් ඔබට මෙම ස්ථාන වලින් හච් බිල්පත් ගෙවීම කල හැක.

ReloadBillpaymentChannels

ඊ බිල්පත්

ඔබගේ බිල්පත e mail මගින් ලබා ගන්න.
ඔබගේ බිල්පත PDF තත්ත්වයෙන් ඔබගේ e mail ලිපිනයට ලබා ගන්න. බිල්පත සෑදු සැනින් ඔබට බිල්පත ලබා ගත හැකි අතර මෙමගින් පරිසරයද ආරක්ෂා වේ.

ඊ බිල්පතක් ලබා ගන්නේ කෙසේ ද?

නව පාරිභෝගිකයන්:
සිම්පත ලබා ගන්නා ස්ථානයේ දී ඔබගේ ඊ මේල් ලිපිනය ලබා දී  ඊ බිල්පත් ලබා  දේ:

ඔබේ බිල්පත ඊ මේල් මගින් ලබා ගැනීමට පහත සඳහන් ක්‍රම අනුගමනය කරන්න.

1. ඔබගේ පසුගෙවුම් දුරකතනයෙන් පහල සඳහන් SMS  කේතය ටයිප් කර අදාළ අංකයට යවන්න.
ඔබගේ අන්තර්ජාල ලිපිනය සඳහන් කර 111 SMS කරන්න. (උදා: EBILL XXXX@HUTCHISON.LK)
2. දිවයින පුරා විහිදී ඇති අපගේ හච් ෂොප් එකක් වෙත පිවිස ඉල්ලීමක් කරන්න.
ලඟම ඇති හච් ෂොප් එක පෙන්වන්න.
3. අපගේ සේවා නියෝජිතයෙකු සමග සම්බන්ධ වීමට  1788 අමතන්න.

අමතර බිල්පත්

ඔබට අමතර බිල්පතක් අවශ්‍ය නම් පහත සඳහන් කරුණු පිලිපදින්න. ඕනෑම හච් පාරිභෝගික සේවා ස්ථානයකට ගොඩ

අමතර බිල්පත් සඳහා අය කිරීම්
– සාරාංශ බලපත් – නොමිලේ
– විස්තරාත්මක බිල්පත් – Rs. 300/-

1788 පාරිභෝගික සේවා අංශය අමතා  ඔබට බිල්පතේ පිටපතක් ඊ මේල් මගින් ලබාගත හැක.

බිල්පත් ලබාගත හැකි ක්‍රම

ඔබගේ බිල්පත ඊ මේල් මගින් ලබාගන්න
ඔබගේ බිල්පත ඔබගේ ඊ මේල් ගිණුමට ගෙන්වාගන්න. බිල්පත සාදා අවසන් වූ වහාම ඔබට එහි පිටපතක් ඊ මේල් මගින් ලබාදෙනවා ඇත.

තැපැල් මාර්ගයෙන් බිල්පත ලබා ගැනීම
ඔබගේ බිල්පත ඉල්ලුම්පතේ ඇති ලිපිනයට ලබාගත හැක. ඔබගේ ලිපිනය වෙනස් කරන්නේ නම් ඒ බව ඕනෑම පාරිභෝගික සේවා ස්ථානයකට දන්වන්න.