ඇඩ් ඔන් අන්තර්ජාල සැලසුම්

ඔබගේ අන්තර්ජාල පැකේජයට අමතරව තවත් පැකේජයක් අවශ්‍ය ද? ඔබගේ දැන් තිබෙන පැකේජයේ ඩේටා අවසන් වෙලා ද?

හච්  add on අන්තර්ජාල සැලසුම් මගින්  ඔබට තාව දුරටත් කිසිම අපහසුවකි තොරව ඔබගේ  දුරකතනයෙන් , tab එකෙන් හෝ පරිගණකයෙන්  වේගවත් අන්තර්ජාල පහසුකම් විඳගන්න.

Recurring Internet

මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ඔබගේ පවතින අන්තර්ජාල පැකේජය අවසන් වූ විට ස්වයංක්‍රීයව add on පැකේජයක් ඔබට ලැබේ.

500MB

Rs. 100

ක්‍රියාත්මක කිරීම
SMSir100 to 101
USSD*444*3*1*2*1#

1GB

Rs. 190

ක්‍රියාත්මක කිරීම
SMSir190 to 101
USSD*444*3*1*3*1#

2GB

Rs. 340

ක්‍රියාත්මක කිරීම
SMSir340 to 101
USSD*444*3*1*4*1#

Add-on internet

මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින්  ඔබගේ පවතින අන්තර්ජාල පැකේජය අවසන් වූ විට හෝ අඩු වූ විට එක වරක් පමණක් වැඩිපුර ඩේටා ලබා ගත හැක.

300MB

රුපියල්. 75

වලංගු කාලය දින 30යි.
ක්‍රියාත්මක කිරීම
SMSinr75 to 101
USSD*444*3*2*2*1#

500MB

රුපියල්. 125

වලංගු කාලය දින 30යි.
ක්‍රියාත්මක කිරීම
SMSinr125 to 101
USSD*444*3*2*3*1#

1GB

රුපියල්. 200

වලංගු කාලය දින 30යි.
ක්‍රියාත්මක කිරීම
SMSinr200 to 101
USSD*444*3*2*4*1#

2GB

රුපියල්. 375

වලංගු කාලය දින 30යි.
ක්‍රියාත්මක කිරීම
SMSinr375 to 101
USSD*444*3*2*5*1#

Ghost Internet

වැඩි ඩේටා ප්‍රමාණයක් ඉතා අඩු මුදලට! උදෑසන 2.00 සිට උදෑසන 6.00 දක්වා භාවිත කල හැකියි.

1GB

රුපියල්. 40

වලංගු කාලය දින 30යි.
ක්‍රියාත්මක කිරීම
SMSinr40 to 101
USSD*444*3*3*2*1#

2GB

රුපියල්. 70

වලංගු කාලය දින 30යි.
ක්‍රියාත්මක කිරීම
SMSinr70 to 101
USSD*444*3*3*3*1#

5GB

රුපියල්. 160

වලංගු කාලය දින 30යි.
ක්‍රියාත්මක කිරීම
SMSinr160 to 101
USSD*444*3*3*4*1#

හච් පසුගෙවුම් ගෙවීම් දැන් වඩාත් පහසුවෙන්. ඔබට ලඟම ඇති හච් රීචාර්ජ් අලෙවිසැලෙන්  ගෙවීම් කරන්න.

  • සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර දුරකතනයේ මුදල් ඇති තරම් තිබේදැයි බලන්න
  • පුනරාවර්තන අන්තර්ජාල සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වන්නේ මාස්පතා ය.
  • අන්තර්ජාල ප්‍රමාණයේ ඉතිරිය බලාගැනීමට *444*2# අමතන්න,නැතහොත් “DEF” to 444 SMS කරන්න.
  • රජයේ බදු අදාළ වේ.