සිම්පත් ප්‍රති-ලියාපදිංචි කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන

ඔබේ සිම්පත ඔබේ නම සහ ලිපිනය යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම රජයේ අවශ්‍යතාවකි. #132# ඩයල් කර ඔබගේ තොරතුරු පරික්ෂා කර බලන්න. එම තොරතුරුවල වෙනසක් සිදුවී ඇත්නම් කරුණාකර වහාම ඔබේ සබඳතාව ප්‍රති-ලියාපදිංචි කරන්න. ඔබේ සිම්පත ලියාපදිංචි කිරීම, ප්‍රති-ලියාපදිංචි කිරීම සහ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම හච් ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් සිදුකර ගත හැකිය. ඒ සඳහා ඔබ ජාතික හැඳුනුම්පතේ ඡායා පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

Hutchison Telecommunications Lanka (Pvt) Ltd
234, Galle Road, Colombo 04, Sri Lanka
අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ලිපිනයයි.