අපගේ ස්ථානය

Hutchison Telecommunications Lanka (Pvt) Ltd

234, Galle Road, Colombo 04, Sri Lanka

Tel: +94 (0) 78 8632632
Fax: +94 (0) 78 8632188