ජාලය තෝරාගැනීම

පහත සඳහන් පියවර මගින් හච් ඔබේ දුරකථනයට තෝරාගන්න.

Android
Step 1: Settings
Step 2: More settings
Step 3: Mobile network
Step 4: Network operations
Step 5: Select Hutch

iPhone
Step 1: Setting
Step 2: Carrier
Step 3: Network selection
Step 4: Select: Automatic Off
Step 5: Select Hutch

BlackBerry
Step 1: Manage Connections
Step 2: Mobile network options
Step 3: Mobile network
Step 4: Manual
Step 5: Select Hutch

Nokia (Symbian)
Step 1: Menu
Step 2: Phone settings
Step 3: Network selection
Step 4: Select preferred roaming partner
Step 5: Select Hutch

ජාල ගවේෂණ ප්‍රතිඵල hutch, hutch 3G, 41308 හෝ sri08 ලෙස දැක්විය හැක. ඉන් එකක් ඔබට තෝරාගත හැක.

ඔබගේ දේශීය ජාලය හච් සහකරුවෙක් වූවත් ඔබට හච් රෝමිං සහකරු ලෙස තෝරා ගැනීමට නොහැකි නම්, ඔබගේ දේශීය ජාලය ඔබගේ සිම්පතට රෝමිං ක්‍රියාත්මක කර ඇතිදැයි බලන්න

රෝමිං සේවාව ක්‍රියාත්මක වී ඇතත් ඔබට හච් රෝමිං සහකරු ලෙස තොරාගැනීමට නොහැකි නම් අපගේ පාරිභෝගික සේවා අංක +94785785785 අමතා වැඩිදුර සහාය ලබාගන්න.