ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින් එංගලන්තයේ Hutchison සමඟ අත්වැල බැඳ ගනියි

ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර  ආයෝජකයින් එංගලන්තයේ   Hutchison සමඟ  අත්වැල බැඳ ගනියි