ජපන් අගමැති බිල බස්සන්න හදයි

 
ජපන් අගමැති බිල බස්සන්න හදයි