අපි දැන් iPhone 6s හරිද?

අපි දැන්  iPhone 6s හරිද?