2. இடமருந்து: ஷேஹான் மன்னன் – உதவி முகாமையாளர், சந்தைப்படுத்தல் தொடர்பாடல்கள், டிலானி டி சில்வா– தலைமை அதிகாரி, சந்தைப்படுத்தல் தொடர்பாடல் , றம்ஹீனா மொர்செத் லீ – தலைமை அதிகாரி, விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல், திருக்குமார் நடராசா – பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி, Hutch, யூட் பொனடிக்- முகாமையாளர், விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல், லந்த பெரேரா –சந்தைப்படுத்தல் அதிகாரி, TNL Radio Networks (Pvt) Ltd