வித்மா குமாரகே, ஐரென் ஸ்டோர்க் மற்றும் டினுக்ஷி ஹெட்டிகே அடங்கலாக YES Superstarபருவகாலம் 3 இன் இறுதிப் போட்டியாளர்கள்.

வித்மா குமாரகே, ஐரென் ஸ்டோர்க் மற்றும் டினுக்ஷி ஹெட்டிகே அடங்கலாக YES Superstarபருவகாலம் 3 இன் இறுதிப் போட்டியாளர்கள்.